Poprzednie spotkanie

Tabela 2. Ligi

# Zespół M Pkt
1 Radomiak Radom 33 59
2 Olimpia Grudziądz 34 59
3 GKS Bełchatów 33 57
4 Elana Toruń 33 56
5 Widzew Łódź 34 55
6 Pogoń Siedlce 33 48
7 Stal Stalowa Wola 33 48

Następne spotkanie

Wiadomości w k2

Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009, Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami), wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych - meczów piłki nożnej:

 

Rozdział I

Zakres  obowiązywania

§ 1

 1. Regulamin dotyczy imprez masowych - meczów piłki nożnej ,organizowanych

przez „OLIMPIA” Grudziądz S.A („Organizator”)na terenie Stadionu im. Bronisława Malinowskiego, usytuowanego przy  ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu, w tym na obszarze przylegającym bezpośrednio do płyty boiska i trybun oddzielonych trwałym ogrodzeniem od ul. Piłsudskiego, ul. Rapackiego, ul. Czarna Droga i bocznych boisk treningowych.

1a.             Terenem imprezy masowej nie jest wyznaczona strefa techniczna i budynek wchodzący w   jej skład.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki „Organizatora”, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

            a.         sposób organizacji imprezy masowej,

            b.         obowiązki uczestników imprezy masowej;

 1. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
 2. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
 3. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z  regulaminem.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej

§ 2

 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada „Organizator” imprezy.
 2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową - mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia itp.).
 3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby, które podczas zakupu okażą  dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej  są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.
 5. Przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców gości odbywa się zgodnie z odrębnymi regulacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 6. Przebieg imprezy masowej organizowanej na terenie stadionu, a w szczególności zachowanie osób jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia, a także postępowania odszkodowawczego na drodze cywilnej.
 7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy masowej może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą „Organizatora”.

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej - meczu piłki nożnej

§ 3

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  1. nie zakłócać  porządku publicznego;
  2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
  3. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument tożsamości;
  4. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
  5. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
  6. stosować się do poleceń  wydawanych przez  służby porządkowe i służby informacyjne  „Organizatora” imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
  7. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.

 

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

§ 4

 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
  1. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
  2. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,
  3. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  4. znajdującej się  pod widocznym  wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  5. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  6. małoletniej do  lat 13, nie będącej  pod opieką osoby pełnoletniej.

 

 1. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub  do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, wnoszenia i używania tzw. sektorówek.
  2. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także nakłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków,
  3. rzucania przedmiotami,
  4. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez „Organizatora”,
  5. zażywania środków odurzających lub  psychotropowych,
  6. stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez „Organizatora”,
  7. rozniecania i podsycania ognia,
  8. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu,
  9. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne,
  10. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu,
  11. zajmowania  miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych,
  12. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem,
  13. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
  14. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
   1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
   2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
   3. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach „Organizator” może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie,
   4. napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
   5. kasków oraz parasoli,
   6. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne,
   7. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
   8. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie,
   9. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
   10. wskaźników laserowych,
   11. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą „Organizatora” imprezy,
   12. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
   13. „Organizator” zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
   14. „Organizator” zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych,  drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele „Organizatora” imprezy.
 2. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3 oraz ust.6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

 

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

§ 5

 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
  1. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez „Organizatora” do czasu zakończenia imprezy masowej,
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej,
  3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez „Organizatora” lub służby ratownicze,
  4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  5. korzystać z pomocy medycznej na imprezie,
  6. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym „Organizatora”.
  7. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
   1. niezwłocznego zgłoszenia „Organizatorowi” informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,
   2. składania skarg i wniosków.

 

Rozdział VI

Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej

§ 6

 1. Poprzez zakup biletu, karnetu, wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez „Organizatora”, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w Ustawie.
 2. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
 3. Dane o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniej  imprezy masowej – meczu piłki nożnej, w której  uczestnik  brał udział.

 

Rozdział VII

Gastronomia

§ 7

 1. Na terenie  imprezy masowej  dla potrzeb jej uczestników  udostępnia się punkty gastronomiczne dla każdej trybuny oddzielnie.
 2. Zgodnie z art. 8a  Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu.
 3. Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych, w naczyniach jednorazowych nie stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 8

 1.  Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2.  Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej  będą  usunięte  z terenu imprezy masowej.
 3.  Wobec sprawcy naruszenia regulaminu „Organizator” imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego „Organizatora”. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu zarządzającego rozgrywkami w terminie i w trybie przez niego określonym.
 4.  W przypadkach określonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby „Organizatora” uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 5.  Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby „Organizatora” odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 6. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez służby informacyjne lub służby porządkowe „Organizatora” imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, „Organizator” imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową.
 7. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złamanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować karą pozbawienia wolności, karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 9. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez „Organizatora” niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania,
 10. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu,
 11. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy masowej szkody oraz przysługuje prawo do odszkodowania za naruszenie przez uczestnika imprezy masowej lub osoby trzecie dobrego imienia „Organizatora”,
 12. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 13. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami oraz Kodeksu Cywilnego.

 

                                                                    § 9

                                                   Wejście w życie.

Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

 

                                                                                        ZARZĄD GKS „OLIMPIA” GRUDZIĄDZ

 

Regulamin  jest  udostępniony do wglądu  w siedzibie klubu, w kasach oraz na oficjalnej stronie  internetowej GKS „Olimpia” Grudziądz  -   www.gksolimpia.com

Nie masz uprawnień, by pisać komentarz.

Tabela 2. Ligi

# Zespół M Pkt
1 Radomiak Radom 33 59
2 Olimpia Grudziądz 34 59
3 GKS Bełchatów 33 57
4 Elana Toruń 33 56
5 Widzew Łódź 34 55
6 Pogoń Siedlce 33 48
7 Stal Stalowa Wola 33 48

Olimpię Grudziądz dumnie wspierają:

Sponsorzy:
 
Partnerzy:
Partnerzy:
Partnerzy:
Partnerzy: Styropian Plus PSZ  images/bottom-b/partnerzy/sprint-bus.png    
Partnerzy:                

 

Partnerzy:                      
Partnerzy:                      

Partner techniczny:

                                                                                         

Logowanie